تیم مرکز

تیم مركز يادگيري مديريت تغيير سازماني

تصمیمات روزانه ما بر اساس شش ارزش بنیادی شکل می‌گیرد:
رعایت اصول اخلاقی، رشد حرفه اي فردي، كار حرفه ای تیمی، فرهنگ پیاده سازی تغيير در سازمانها، مسئولیت پذیری رشد سازمانهای جامعه در تغییر، استفاده از استانداردهاي معتبر علمي در مديريت تغيير.

بنیان گذاران

دكتر فرخ تلو حسینی
مدیرعامل و بنیانگذار OCM
پرستو رئیسی
هم بنیانگذار OCM.ir

تیم اجرایی

افسر تدین خواه
احمد غفوری
گرافیست و مدیر برند
بهارک پناهی فر
ادمین سایت
Baharak-PanahiBaharak953baharak.53
ایمد بابووی اوسوبنی
پگاه محمدی
سحر مهاجرانی

مدرسین

دكتر فرخ تلو حسینی
مدیرعامل و بنیانگذار OCM
پرستو رئیسی
هم بنیانگذار OCM.ir
امیر فتوت
مشخصات
الهام سعیدی
الهام بدری مقدم
فرشته ذوالفقاری