انستیتوی مدیریت پروژه آمریکا (Project Management Institute) یکی از معتبرترین مراکزی است که با دربرداشتن تعداد زیادی عضو فعال و متخصص در زمینه پروژه از بسیاری از کشورهای جهان در جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل بهترین روش‌های مدیریتی پروژه و مستندسازی و اشاعه دانش مدیریت پروژه گام‌های بزرگ و ارزنده‌ای را برداشته است. از بارزترین این خدمات می‌توان از تدوین و انتشار کتاب راهنمای کلیت دانش مدیریت پروژه که به اختصار Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) نامیده می‌شود، و محتوای آن امروزه به منزله استاندارد دانش روز مدیریت پروژه به حساب می‌آید، نام برد. اين انستیتوی در سال 2013، اقدام به انتشار كتابي تحت عنوان «مديريت تغيير در سازمانها: (راهنمای عملی)» نموده است. در اين كتاب و درباره مديريت تغيير، فازها و چارچوب چرخه‌ی عمر تغییر اينگونه عنوان گرديده است.

PMI

مديريت تغيير دارای پنج فاز اصلی به شرح زير است:

  • فرموله كردن تغيير
  • طرح ريزی تغيير
  • پياده سازی تغيير
  • مديريت دوره گذار و انتقال
  • پايداری سازی تغيير

برای اطلاع بيشتر شما می توانيد به كتاب ترجمه شده، منتشر شده توسط مركز OCM مراجعه فرمائيد.