مدیریت تغییر سازمانی، که پیاده‌سازی SAP را همراهی می‌کند، مانند رانندگی در یک قلمرو جدید است. ممکن است تعداد زیادی نقشه و راهنمای سفر، همراه با داستانهای جالب، وجود داشته باشد، اما اینها شما را به مقصدتان نخواهند رساند. اگر می‌خواهیم به مقصد برسیم، باید سوار اتومبیل شویم و موتور را روشن کنیم. شرایط آب و هوایی ممکن را بسنجيم، تا باعث کاهش سرعت مان نشود، و ممکن است حوادثی هم در طول مسیر شما رخ دهد. در اغلب موارد، مهارت رانندگی مان، تجربه، و نحوه مديريت ما، مشخص خواهد کرد که چگونه به طور ایمن از آن حوادث، عبور کنیم. همین مساله در مورد برنامه‌های SAP نیز صدق می‌کند: پیاده‌سازی در SAP، بسيار اهمیت دارد، بنابراين مدیریت تغییر سازمانی به این معنی است که، تعامل بین مسائل سخت و مسائل نرم را در محیط سازمان، به شايسته ترين وجه، هماهنگ کنیم. بر اساس اين مفاهيم، توسط سازمان SAP Press، (https://www.SAP.com) و به نويسندگی «لوک گالوپین» و «زیگفرید کامز» کتاب «مدیریت تغییر سازمانی: در حين پياده‌سازی SAP» به عموم علاقمندان ارائه شده است كه خواندن آن خالی از لطف نيست. همچنين در پنج فاز اصلی پياده سازی SAP، مديريت تغيير اقدامات كليدی برشمرده شده در تصوير زير را بر عهده دارد.

SAP