APMG Group یک موسسه معتبر جهانی است كه با همکاری www.change-management-institute.com و بر اساس متدولوژی معروف خود اقدام به برگزاری دوره های مدیریت تغییر در سراسر دنیا می نماید. فرآیند عمومی مدیریت تغییر APMG به شکل زیر می باشد.

فرآیند عمومی مديريت تغيير APMG

دوره مدیریت تغییر بر اساس کتاب «راهنمای مدیریت تغییر» طراحی شده تا به سازمانها و افراد متاثر از تغییر (از طریق ارائه تکنیکهایی برای برنامه ریزی موثر و اجرای طرح های ابتکاری تغییر)، کمک نماید. در این کتاب نحوه تأثیر افراد از تغییر به گونه ای تشریح گردیده، که بتوان:
  • مقاومت در برابر تغییر را شناسایی و قفل آن را گشود.
  • حمایت و انگیزه موثر از افراد و تیم ها برای پذیرش تغییرات را بوجود آورد.
  • از طیف وسیعی از رویکردهای حرفه ای برای اجرای روان تغییر استفاده نمود.
  • ذینفعان اصلی را در تمام مراحل تغییر مدیریت نمود.
سرعت اجرای طرح های ابتکاری تغییر را افزود.
changeManagement

APMG، به علاقمندان خود كه مايلند دوره مديريت تغيير را بگذارند، مراحلی را توصيه می نمايد و چنانچه گامهای آن به خوبی طی شود، مدرك معتبر Change Management Practitioner را اعطا می كند.