دكتر فرخ تلو حسینی

دکتر فرخ تلو حسینی

سخنران، مشاور، محقق، مدرس مديريت تغيير سازمانی و بنيانگذار سايت www.ocm.ir

از سوابق ايشان مشاور مديريت تغيير در شركت ايران خودرو در پروژه پياده سازی SAP، شركت مهندسی ساخت و تجهيزات مپنا، شركت مهندسين مشاور پارس پياب و … در خصوص پياده‌سازی مديريت تغيير سازمانی می‌باشد.

دكتر تلو حسيني، بیش از 26 سال تجربه حضور در پست‌های مختلف اجرایی و مدیریتی در بخش صنعت و مشاوره را دارد و از سال 1385 به طور متمركز در حوزه مديريت تغيير فعال بوده و آموزش‌های متعددی را به صورت كارگاهی برگزار نموده است. ايشان به طور همزمان مدرس دانشگاه و دانش آموخته مقطع دكتری رشته مديريت می‌باشد و صاحب تاليفات و ترجمه‌های زير می‌باشد:

  • كتاب مديريت تغيير: جنبه انسانی تغيير
  • كتاب استاندارد مديريت تغيير (ويرايش 2018)
  • كتاب مديريت تغيير سازمانی (رويكرد عملی)
  • كتاب مديريت تغيير در حين پياده‌سازی SAP
  • كتاب مديريت تغيير سازمانی: رويكردی چندگانه
  • كتاب مديريت تغيير در سطح بنگاه (ECM)
  • كتاب بهترين تجارب مديريت تغيير سازماني سال 2020 مركز پروسي
  • كتاب استاندارد ISO TS 10020 (فرآيند مديريت تغيير سازماني)
  • مقاله: نقش مديريت تغيير سازماني در ارتقاء سطح بلوغ بازاريابي صنعتي

ايشان، در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله خودرو‌سازی، همراه اول، صنعت و معدن، بانكداری، صنعت ريلی، داروسازی، نفت و گاز، پتروشيمی، فولاد، صنايع مس، بيزنس اسكول ماهان، استانداری، شهرداری، مناطق آزاد تجاری، هامون نايزه، صنايع گوشت و پروتئين، شركت هاي حمل و نقل، دانشگاه ها و … همكاری آموزشی و سخنرانی علمی درباره مديريت تغيير را داشته است.

دكتر تلو حسيني در سال 2019 و 2023 در يازدهمين و دوازدهمين تحقيق بين المللی كه درباره «دانش مديريت تغيير» توسط «مركز يادگيری مديريت تغيير سازمانی پروسی» همه ساله انجام می شود، شركت داشته است. نتايج اين تحقيق گسترده كه بدنه اصلی دانش مديريت تغيير را شكل می دهد، تحت عنوان گزارش «بهترين تجارب مديريت تغيير» در سايت www.prosci.com قابل دستيابی است.