دکتر سحر مهاجرانی

سحر مهاجرانی

دکتر سحر مهاجرانی

عضو هيات علمي مركز و سايت www.ocm.ir

از سوابق ایشان همکاری در ترجمه کتاب ها و مقالات مدیریت تغییر می باشد.
بیش از بیست سال تجربه حضور در پست های مختلف کارشناسی و اجرایی در بخش صنعت دارد که به دلیل فعالیت در واحد مطالعات و تعالی انجام بسیاری از پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی را در کارنامه کاری خود دارد. او ارزیاب ارشد جوابز تعالی منابع انسانی ملی و سرآمدی گروه صنعتی ایران خودرو و نیز ارزیاب جایزه تعالی آموزش است. وی به مدت دو سال دبیر تحریریه نشریه سرمایه انسانی گروه صنعتی ایران خودرو، عضو کارگروه تدوین استراتژی منابع انسانی، تدوین اظهارنامه جایزه تعالی منابع انسانی و مشاور تعالی منابع انسانی شرکت های گروه صنعتی بوده و دارای گواهی نامه حرفه ای منابع انسانی از انجمن مدیریت منابع انسانی ایران است.
دارای مدرک کارشناسی اقتصاد نظری، ارشد مدیریت اجرایی و DBA می باشد و تاکنون 4 مقاله ISI و علمی پژوهشی در حوزه صنعت و منابع انسانی به چاپ رسانده است.