مهندس الهام سعیدی

الهام سعیدی

الهام سعیدی

مدرس مديريت تغيير و دانش سازمانی عضو هيات علمي مركز و سايت www.ocm.ir

وی کارشناس ارشد عمران، عضو نظام مهندسی کشاورزی، از اعضای هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور پارس پیاب (جزو ده شرکت برتر شرکت ایرانی در صنعت آب با بیش از 300 پرسنل) بوده و اکنون از سهامداران این شرکت و شرکت پیاب گستران لیان میباشد. او سالها در طراحی و اجرای پروژه های آبی در این شرکت مشارکت داشته است. با توجه به تجربه روزمرگی، رکود و عدم پویایی در محیط کاری سازمانها و ادارات آبی، او شروع به مطالعه و تعريف «پروژه تغییر و تحول» در سازمان خود کرد. او اکنون فارغ التحصیل دوره رهبری بر مبنای «آنتولوژی آقای ورنر ارهارد»، کوچ توسعه فردی و توسعه سازمانی می باشد. رهبری بر مبنای آنتولوژی بر چهار پایه آگاهی، تعهد، تمامیت و اعتبار است که نوع جدیدی از بودن و اقدام را برای راهبران سازمان فراهم میکند. کوچینگ  او بر مبنای ORSC
(Organization and Relationship Systems Coaching) و بر پایه ایجاد زمینه ای خلاق برای بروز و کشف توانمندیهای فردی و سازمانی میباشد. همچنین او راهبری مدیریت تغییر را در سازمان خود بر عهده دارد و قصد دارد که این خدمت را به تمام سازمانهای ایران ارائه کند. او به همراه تیم مدیریت تغییر در حال ترجمه کتاب «بهترین تجارب مدیریت تغییر سال 2020» از انتشارات Prosci می باشد و امید دارد به کمک تیم مدیریت تغییر بتواند تحولی در سازمانهای ایران و خاورمیانه ایجاد کنند.

او باور دارد همه انسانها هوشمند، توانمند و دارای گوهر وجودی خاص خود هستند که اگر در مسیر درست قرار گیرد و هدایت شود منجر به شکوفایی هر یک از اعضای سازمان و در نهایت کل سازمان خواهد شد.