دكتر افسر تدین خواه

افسر تدین خواه

دكتر افسر تدین خواه

سخنران، مشاور، مدرس مديريت تغيير سازماني، از اعضاي هيات علمي مركز و سايت www.ocm.ir

از سوابق ايشان فعاليت در روند خريدهاي خارجي و سيستمي نمودن عمليات خريد بوده است. او ساليان متمادي در پست هاي گوناگون اجرايي و مديريتي در بخش صنعت تجربه حضور داشته و به طور همزمان مدرس دانشگاه در حوزه تغيير و تحول، عضو هيات مديره مديريت كسب و كار و بازرس اصلي اتحاديه انجمن هاي علمي فن آوري ايران مي باشد. افسر داراي ترجمه و تاليف مقالات متعددي در صنعت مي باشد:
  • كتاب مديريت تغيير سازماني: رويكردي چندگانه
  • مديريت كوانتومي
  • تغيير نگرش كاركنان سازمانها هنگام دريافت خبر خوب و بد
وي همچنين در بسياري از سمينارها، وبينارها و كنفرانس هاي مديريت تغيير حضور داشته است.