در زمان تغییرات پیچیده و فزآینده، شما به راه حل مدیریت تغییر نیاز دارید تا اقدامات، نتیجه بخش باشد. رویکرد OCM.ir با استفاده از پانزده سال تجربه و تحقیق درباره «رهبران فکری تغییر»، مدیریت تغییرات را عملی و قابل اجرا میکند.

اگر بخواهید «مهارتها و شایستگی هاي مدیریت تغییر» را در خود ایجاد کنید و یا به دنبال شریکی براي کمک هستید، OCM.ir، مجموعه گسترده اي از پیشنهادات را به شما معرفی میکند، تا بتوانید یک راه حل مدیریت تغییر را متناسب با نیازهاي خود تنظیم کنید.

پخش ویدیو