متدولوژی

استاندارد مديريت تغيير در سازمان ها

استاندارد مديريت تغيير كه حاصل تلاش انجمن حرفه ای مدیریت تغییر آمریکا Association of Change Management Professionals یا (ACMP) است، استانداردي است كه به سازمانها توصیه شده که پنج فرآیند اصلی را تحت عناوین:

 1. ارزیابی اثر تغییر و آمادگی سازمانی
 2. فرموله کردن و تدوین استراتژی مدیریت تغییر
 3. ایجاد تغییر و توسعه برنامه های مدیریت تغییر
 4. اجرای برنامه های مدیریت تغییر
 5. تثبیت تغییر در سازمان خود و هنگام پیاده سازی پروژه ها مد نظر قرار بدهند.

استانداردACMP راهنمایی را برای مدیریت تغییر سازمانی فراهم می‌کند. این استاندارد براي انواع سازمان‌ها شامل:

 • سازمان‌های دولتي، خصوصی یا اجتماعی، NGO و
 • برای هر نوع تغییری صرف نظر از پیچیدگی، اندازه، طول عمر سازمان، جغرافیا یا فرهنگ استفاده گردد

بطور همزمان ACMP، مركز Prosci و PMBOK، توامان تاكيد مي كنند، در هر تغييري فارغ از ماهيت و نوع آن (منظور از نوع و ماهیت: تغییر مرتبط با فرهنگ سازمان، راه اندازی منابع انسانی دیجیتال، راه اندازي یک سیستم سلامت، نصب و راه اندازی یک نرم افزار IT، ارائه یک محصول جدید، برونسپاری، سازماندهی مجدد، مستندسازی فرآیندها و …) بايد «مديريت پروژه» را با «مديريت تغيير» در هم آميخت و آنها را يكپارچه ديد و در هر پروژه تغييري با هم پيش برد و گزارش داد.

روش ها و متدولوژي هاي شناخته شده در حوزه مديريت تغيير

در دنيا متدولوژي هاي زيادي در زمينه مديريت تغيير وجود دارد كه برخي از آنها به شرح زير مي باشند:

Taxonomy of Change Management Models

Prepared and summarized: Dr. Farrokh tellohosseini

Contextual
High Level
Actionable
Supporting

Contextual – broader strategic or macro models that can be helpful in understand a context of change, or support for change – Nadler and Tushman, congruence model being an example

High level change model – change specific models, but at a broader, sometimes even conceptual model – Carnall, change management model as an example

Actionable Model – detailed, with defined stages and actions, for example Accelerating Implementation Methodology (AIM) Change Management Methodology

Supporting – models that underpin our approach to change, they can apply to specific elements of change or help to understand certain elements, for example -Beckhard and Harris, change formula

1- Burke & Litwin Model

1- Bullock and Batten’s Planned Change Model

1- Accelerating Implementation Methodology (AIM) Change Management Methodology

1- Cooperrider’s Appreciative Inquiry (AI)

2- EFQM Excellence Model & RADAR

2- Carnall, change management model

2- ACMP Standard for Change Management

2- Kubler-Ross Change Model

3- McKinsey’s Seven-Step Model

3- Decipher DeltaV

3- Change Delta Framework

3- Managing Successful Programmes (MSP)

4- Nadler and Tushman, congruence model

4- Beckhard’s Transition Model

4- Beckhard and Harris, change management process

4- Beckhard and Harris, change formula

5- Weisbord 6 Box Model

5- Edwin Cornelius – Implementing a Planned Change

5- CHAMPS2

5- PMI’s Change Management methodology

6- William Bridges, managing the transition

6- Lewin’s Change Management Model (three-step model)

6- Change Leaders Roadmap Methodology

6- SPIRAL DYNAMICS® CHANGE STATE INDICATOR

 

7- Pritchett’s Change Management Model

7- CMI body of knowledge & maturity model

7- Theories of Change

 

8- Prochaska and DiClemente Model

8- Conner Partners’ Change Execution Methodology (CEM)

8- Theory U

 

9- Rogers technology adoption

9- Cummings and Worley’s Model for Managing Change

 
 

10- Senge, systemic model & the Fifth Discipline

10- Galpin’s Wheel of Nine Wedges

 
 

11- Stacey and Shaw, complex responsive processes

11- GE Change Acceleration Process

 
 

12- Teece- Dynamic Capabilities

12- Judson’s Five-Phase Model

 
  

13- Kotter’s Eight-Stage Change Model

 
  

14- LaMarsh Global Managed Change™ Methodology

 
  

15- Lippitt, Watson and Westley Model

 
  

16- People Centred Implementation (PCI)

 
  

17- Prosci’s ADKAR™ Change Management Methodology

 
 

 

18- Viral Change

19- Managing Organizational change During Implementation

 

6

12

19

8

45

Ref: Mark Simpson, ARMOUR, March 2017

 

بکارگیری متدولوژي‌هاي مديريت تغيير (رهبران فكري)

همه ي متدولوژي ها مختلف معرفي شده در دنيا لزوماً كاربردي نيستند و بايد آنها را از همديگر تفكيك كنيم و ببينم كداميك براي سازمان، مناسب تر هستند. جالب اين جا است كه بدانيد، در سند بهترين تجارب مديريت تغيير سال 2020 عنوان گرديده كه همه متدولوژي ها قابل استفاده نيستند چون بايد ويژگي ها و مشخصات زير را داشته باشند:
 • پيگيري آسان
 • قابل درك بودن
 • متدولوژي آسان براي همه و سازمانها
 • انعطاف پذير و مقايسه پذير بودن
 • دسترسي به منابع مناسب
 • چارچوب واضح و روش مند
 • و در نهايت اينكه به زبان سازمان و اصلاحات آن نزديك باشد.

استفاده مركز OCM.ir از كدام رهبران فكري تغيير

همه ي متدولوژي ها را در جاي خود مورد بررسي قرار داده و مورد بهره برداري قرار مي دهد. به ترتيب اولويت بر روي متدولوژي هاي Prosci، ACMP، PMI، و SAP تاكيد ويژه اي دارد. همچنين با توجه به اينكه استاندارد مديريت تغيير منتشر گرديده است، پيشنهاد ويژه مركز استفاده از رويكرد ACMP براي جاري سازي مديريت تغيير در سازمانها توصيه مي گردد.

چرا به مديريت تغيير احتياج داريم؟

اين پرسش اساسي و مهمي است. هم در استاندارد ACMP تاكيد شده و هم در كتاب منتشر شده بهترين تجارب سال 2020 Prosci قيد شده كه در صورت بكارگيري مديريت تغيير مي توانيم، تا 94% به اهداف از پيش تعيين شده در سازمان (و تغيير) دست پيدا كنيم.

جالب است كه بدانيد مديريت تغيير در چارچوب هاي مختلفي چون مدل‌های تعالی و استانداردها (EFQM 2020 – INQA – ISO 9001:2015، مدل تعالي منابع انساني، مدل جايزه سبز و …) توصيه شده و الزامي است.
البته موارد ديگري هم هست مثلاً SAP شكست پروژه هاي خود را بررسي نموده و بيش از 60 درصد موانع پياده سازي SAP را به مسائل انساني (The people side of change) مرتبط دانسته است.

بزرگترین عوامل موفقیت در پروژه هاي مديريت تغيير

آگاهي و اشراف رهبران سازمان ها و بنگاه هاي اقتصادي به اين عوامل بسيار مهم است، برخي از اين عوامل مطابق با آنچه در سند بهترين تجارب مديريت تغيير منتشر شده است شامل:

 • مشاهده آشكار و فعال حامي در سر تا سر پروژه
 • رويكرد ساختار يافته براي مديريت تغيير
 • تخصيص منابع و بودجه براي مديريت تغيير
 • ارتباطات باز و مكرر درباره تغيير و نياز به تغيير
 • درگير نمودن و مشاركت دادن كاركنان
 • يكپارچه سازي مديريت تغيير با مديريت پروژه
 • درگير نمودن مديران مياني و اخذ حمايت از آنها

بزرگترین موانع اجرای پروژه هاي تغيير

موانع متعددي براي اجراي و پياده سازي پروژه هاي مديريت تغيير وجود دارد اما آنچه كه نتايج بهترين تجارب مديريت تغيير گزارش مي كند شامل موارد زير است:

 • حامي غير موثر در مديريت تغيير (فقدان توافق، درگير نبودن حامي، تصميم گيري هاي غير موثر، ائتلاف غير موثر حامي)
 • مقاومت در برابر تغيير از سوي كاركنان
 • منابع ناكافي در مديريت تغيير
 • انفكاك و جدايي بین مدیریت پروژه و مدیریت تغییر (مقاومت از سوي تيم مديريت پروژه و سردرگمي درباره نقش هاي جديد سازماني)
 • مقاومت مديران مياني (رويكردهاي و برنامه ريزي هاي غير موثر تيم مديريت تغيير، فرهنگ سازمان، اشباع شدگي تغييرات سازماني گذشته)